สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

จาก PNST4Infor
(เปลี่ยนทางจาก หน้าหลัก)
ตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4, สพป.นศ.4) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 เพื่อรองรับการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีเขตความรับผิดชอบอยู่ 5 อำเภอ มีอำนาจตามกำหนดในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้


 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินทุนอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้ง กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
 9. ดำเนินงานและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะทำงานด้านการศึกษา
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษา
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สภาพการจัดการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

 • สภาพที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 160/4 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
 • อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย
พื้นที่บริการ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอลานสกา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา เนินเขา และที่ราบชายฝั่ง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 เขต ดังนี้
2.1 เขตเทือกเขาด้านทิศตะวันตกเนื่องจากพื้นที่ด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาเป็นแนวติดต่อกัน คือ เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นเสมือนกำแพงด้านหลังและเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสำคัญในพื้นที่หลายสาย เช่น คลองขนอม คลองท่าเรือรี คลองท่าควาย คลองท่าเชี่ยว คลองท่าทน คลองท่าหิน คลองกลาย คลองท่าสูง และคลองท่าลาด
2.2 เขตที่ราบด้านตะวันออก เป็นพื้นที่ราบตะกอนทราย/สันทราย/ที่ราบชายฝั่ง และชายหาดริมทะเล ลักษณะเป็นที่ราบแคบด้านเหนือ และค่อยกว้างออกเมื่อลงไปทางใต้ แผ่นดินบริเวณนี้ มีลักษณะเป็นสันทรายตามแนวเหนือใต้ มีที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเป็นช่วง ๆ โดยมีพื้นที่หาดทรายชายทะเล ความยาวของชายฝั่งทะเลตั้งแต่เหนือจรดใต้เป็นแนวยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ตามแนวชายฝั่งอำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอ ท่าศาลา
 • การคมนาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอท่าศาลา เขตเทศบาลตำบลท่าศาลาห่างจากศาลากลางจังหวัด 30 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินพาณิชย์ 16 กิโลเมตร สำหรับทางรถยนต์เป็นพื้นที่ที่มีโครงข่ายทางหลวงที่ดี กล่าวคือ
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรอง ตัดเลียบชายฝั่งทะเลของจังหวัดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านอำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา เข้าสู่เมืองนครศรีธรรมราช รวมความยาวที่ผ่านพื้นที่ 65 กิโลเมตร
2. ทางหลวงจังหวัด ที่สำคัญมีหลายสาย เช่น ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4016 ระหว่างตัวเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านอำเภอพรหมคีรี ถึงบ้านนาเหรง อำเภอนบพิตำ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4105 จากทางหลวงแผ่นดินเขตอำเภอสิชล ถึงบ้านเขาใหญ่ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4014 เป็นเส้นแยกจาก ทางหลวงจังหวัดไปอำเภอขนอม ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4140 ระหว่างอำเภอท่าศาลาถึงอำเภอนบพิตำ และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4141 ระหว่างบ้านหน้าทับกับดอนคา-วังลุง เป็นต้น
 • เขตพื้นที่บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีเขตพื้นที่บริการ ครอบคลุม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขนอม อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอพรหมคีรี และอำเภอนบพิตำ มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 133 โรง
 • เครือข่ายคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 แบ่งพื้นที่บริหารจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 5 อำเภอ ออกเป็น 8 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เครือข่าย)โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
 1. เครือข่ายขนอม ประกอบด้วยโรงเรียน 17 โรง สำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501)
 2. เครือข่ายสิชล ๑ ประกอบด้วยโรงเรียน 20 โรง สำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
 3. เครือข่ายสิชล ๒ ประกอบด้วยโรงเรียน 20 โรง สำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดขรัวช่วบ
 4. เครือข่ายท่าศาลา ๑ ประกอบด้วยโรงเรียน 15 โรง สำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดดอนใคร
 5. เครือข่ายท่าศาลา ๒ ประกอบด้วยโรงเรียน 15 โรง สำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนปทุมานุกูล
 6. เครือข่ายท่าศาลา ๓ ประกอบด้วยโรงเรียน 16 โรง สำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
 7. เครือข่ายพรหมคีรี ประกอบด้วยโรงเรียน 18 โรง สำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองแคว
 8. เครือข่ายนบพิตำ ประกอบด้วยโรงเรียน 12 โรง สำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

โครงสร้างการบริหาร

 • จำนวนบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีบุคลากรประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,778 คน ประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา 1,710 คน ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 68 คน

ข้อมูลโรงเรียน

จำนวนโรงเรียนในสังกัด 133 โรง และประเภทบ้านเรียน 3 ครอบครัว แบ่งดังนี้
 1. จำนวนโรงเรียนจำแนกตามอำเภอ มี ขนอม 17 โรง, สิชล 40 โรง,พรหมคีรี 18 โรง, ท่าศาลา 46 โรง และนบพิตำ 12 โรง.
 2. จำนวนโรงเรียนแยกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด มีดังนี้
นักเรียน 1 - 120 คน จำนวน 68 โรง
นักเรียน 121 - 200 คน จำนวน 35 โรง
นักเรียน 201 - 300 คน จำนวน 14 โรง
นักเรียน 301 - 499 คน จำนวน 7 โรง
นักเรียน 500 - 1,499 คน จำนวน 8 โรง
นักเรียน 1,500 - 2,499 คน จำนวน 1 โรง
และ นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป -ไม่มี-
 • จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี เครือข่ายขนอม จำนวน 17 โรง, เครือข่ายท่าศาลา ๑ จำนวน 15 โรง, เครือข่ายท่าศาลา ๒ จำนวน 15 โรง,เครือข่ายท่าศาลา ๓ จำนวน 16 โรง, เครือข่ายพรหมคีรี จำนวน 18 โรง, เครือข่ายสิชล ๑ จำนวน 20 โรง, เครือข่ายสิชล ๒ จำนวน 20 โรง และเครือข่ายนบพิตำ จำนวน 12 โรง.
 • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจัดการศึกษาถึงชั้นมัธยมต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 30 โรง.
 • โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 126 โรง.
 • โรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะประถมศึกษาเพียงระดับเดียว จำนวน 7 โรง.
 • โรงเรียนจัดการศึกษาสองระดับ(เฉพาะก่อนประถมและประถมศึกษา) จำนวน 96 โรง.
 • โรงเรียนจัดการศึกษาห้องเรียนต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 โรง.
 • การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (บ้านเรียน) จำนวน 3 ครอบครัว.
 • โรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนแกนนำ.
  • โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน จำนวน ... โรง.
  • โรงเรียนได้รับการคัดเลือก ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ จำนวน ... โรง.
  • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพิเพียง)จำนวน ... โรง.
  • โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน ... โรง.
  • โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ จำนวน ... โรง.
  • โรงเรียนแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน ... โรง.
  • โรงเรียนแกนนำลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำนวน ... โรง
  • โรงเรียนแกนนำสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จำนวน ... โรง.
  • โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 19 โรง.
  • โรงเรียนแกนนำ/เครือข่ายโรงเรียนสุจริต จำนวน ... โรง.
  • โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 โรง.

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • บุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 1,710 คน
 • บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 68 คน
 • บุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จำนวน ชาย 111 หญิง 230 รวม 341 คน
 • บุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ชาย 284 หญิง 828 รวม 1,112 คน
 • บุคลากรที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ชาย 1 หญิง 2 รวม 3 คน
 • บุคลากรที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี -ไม่มี-

ข้อมูลนักเรียน

 • ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นระดับชั้น ดังนี้
อนุบาล 1 จำนวน 268 คน ห้องเรียน 38 ห้อง
อนุบาล 2 จำนวน 1,385 คน ห้องเรียน 124 ห้อง
อนุบาล 3 จำนวน 1,960 คน ห้องเรียน 142 ห้อง
รวมระดับอนุบาล จำนวน 3,613 คน ห้องเรียน 304 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3,016 คน ห้องเรียน 165 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2,968 คน ห้องเรียน 164 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3,049 คน ห้องเรียน 165 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3,305 คน ห้องเรียน 165 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3,072 คน ห้องเรียน 162 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3,147 คน ห้องเรียน 163 ห้อง
รวมระดับประถมศึกษา จำนวน 18,557 คน ห้องเรียน 984 ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 721 คน ห้องเรียน 34 ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 684 คน ห้องเรียน 33 ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 601 คน ห้องเรียน 34 ห้อง
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2,006 คน ห้องเรียน 101 ห้อง
รวมทั้งสิ้น 24,176 คน ห้องเรียน 1,389 ห้อง
 • การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (บ้านเรียน) จำนวน 3 ครอบครัว รวม 3 คน

ผลสัมฤทธิ ์

 • การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับ ดี (47.99) ตามระดับของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 วิชาหลัก 4 วิชา อยู่ในระดับ ดี (40.03) ตามระดับของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วิชาหลัก 4 วิชา อยู่ในระดับ พอใช้ (30.50) ตามระดับของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผลการประเมินการอ่านออกเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 96.34
 • ผลการประเมินการอ่านออกเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 99.38
 • ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 97.81
 • ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 96.89
 • ผลการประเมินการขียนคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 91.65
 • ผลการประเมินการเขียนเรื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 95.95
 • ผลการประเมินการเขียนคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 98.59
 • ความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน ( Reading Literacy ) แนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับดีมาก ร้อยละ 17.90
 • ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ชนะเลิศ 3 รายการ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 1 รายการ รองชนะเลิศอันดับ ๒ 1 รายการ เหรียญทอง 16 รายการ เหรียญเงิน 5 รายการ เหรียญทองแดง 6 รายการ เข้าร่วม 2 รายการ
รวมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 29 รายการ.

สารสนเทศเพื่อการศึกษา

 • ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศผู้เรียนในภาพรวม ระดับประเทศ เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน จำนวน 16 รายการ ประกอบด้วย 1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ 2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ 3.จำนวนนักเรียนพิการ 4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส 5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง 6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส 7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน 8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ 9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา 10.จำนวนนักเรียนพักนอน 11.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 12.จำนวนนักเรียนติด G 13.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า 14.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา 15.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต 16.ประเภทนักเรียน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้อ้างอิงได้
สารสนเทศโรงเรียนใน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 สามารถดาวน์โหลดเป็นแฟ้มตารางงานเก็บไปใช้งานต่อได้
สารสนเทศนักเรียนสังกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 สามารถดาวน์โหลดเป็นแฟ้มตารางงานแยกตามประเภทข้อมูลได้
สารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นสารสนเทศที่เปิดเผยได้เฉพาะผู้แสดงตัวตนอย่างชัดเจนในระบบเท่านั้น
สารสนเทศที่ตั้งของโรงเรียน เป็นแผนที่แสดงเส้นทางและระยะห่างจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
สารสนเทศเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งแสดงข้อมูลพื้นฐานที่สามารถเผยแพร่ได้ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นรายโรงเรียน
สารสนเทศจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์แต่ละโรงเรียนใน 100 ลำดับแรก สูงสุดจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ปีการศึกษาก่อนหน้า