โครงสร้างการบริหาร

จาก PNST4Infor
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 14:39, 7 พฤษภาคม 2561 โดย Suppk (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างใหม่)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

โครงสร้างการบริหาร

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 มีโครงสร้างการบริหางานประกอบด้วย ... กลุ่ม ... หน่วย เพื่อดำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้
  1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ... หน่วย/งาน มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม 12 คน
  2. กลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วย ... หน่วย/งาน มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม ... คน
  3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ... หน่วย/งาน มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม ... คน
  4. กลุ่มอำนวยการประกอบด้วย ... หน่วย/งาน มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม ... คน
  5. กลุ่มบุคคล ประกอบด้วย ... หน่วย/งาน มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม ... คน
  6. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย ... หน่วย/งาน มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม ... คน
  7. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย ... หน่วย/งาน มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม ... คน
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ... หน่วย/งาน มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม ... คน

โดยมีคณะกรรมการ กตปน. เป็นหน่วยสนับสนุน ช่วยเหลือ ประกอบด้วย ... หน่วย/งาน มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม ... คน มีโครงการการบริหารดังแผนผัง ต่อไปนี้