โครงสร้างการบริหาร

จาก PNST4Infor
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 16:56, 7 พฤษภาคม 2561 โดย Suppk (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (โครงสร้างการบริหาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

โครงสร้างการบริหาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 มีโครงสร้างการบริหางานประกอบด้วย 8 กลุ่ม 1 หน่วย 1 องค์กรสนับสนุน เพื่อดำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้
  1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 9 ภารกิจงาน/บริการ มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม 12 คน
  2. กลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วย 5 ภารกิจงาน/บริการ มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม 7 คน
  3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 9 ภารกิจงาน/บริการ มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม 7 คน
  4. กลุ่มอำนวยการประกอบด้วย 9 ภารกิจงาน/บริการ มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม 16 คน
  5. กลุ่มบริหารบุคคล ประกอบด้วย 6 ภารกิจงาน/บริการ มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม 10 คน
  6. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 6 ภารกิจงาน/บริการ มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม 9 คน
  7. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) ประกอบด้วย 5 ภารกิจงาน/บริการ มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม 5 คน
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 3 ภารกิจงาน/บริการ มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม 1 คน

โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) เป็นหน่วยสนับสนุน ช่วยเหลือ ประกอบด้วย 4 ภารกิจงาน/บริการ มีข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม 8 คน มีโครงการการบริหารดังแผนผัง ต่อไปนี้

ผังบริหาร