โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จาก PNST4Infor

แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2562

ที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนครู(คน) จำนวนนักเรียนอนุบาล (อ.2-3) ประถมศึกษา (ป.1-6) มัธยมศึกษา (ม.1-3) ตำบล อำเภอ
1. บ้านท่าจันทน์ 6 9 25 0 ท้องเนียน ขนอม
2. ชุมชนบ้านบางโหนด 26 91 359 0 ขนอม ขนอม
3. ชุมชนวัดบางคู 17 32 111 63 ควนทอง ขนอม
4. วัดเขาน้อย 16 21 175 0 เขาน้อย สิชล
5. วัดสุธรรมาราม 10 24 115 0 ฉลอง สิชล
6. วัดถ้ำเทียนถวาย 13 48 204 0 ทุ่งปรัง สิชล
7. บ้านเขาฝ้าย 20 0 370 0 ทุ่งใส สิชล
8. บ้านเขายวนเฒ่า 17 19 75 30 เทพราช สิชล
9. วัดชนสังขรณพิจิตร 18 71 96 21 เปลี่ยน สิชล
10. วัดประทุมทายการาม 77 47 1,506 0 สิชล สิชล
11. บ้านช่องเขาหมาก 18 35 168 68 สี่ขีด สิชล
12. วัดสโมสรสันนิบาต 23 69 468 0 เสาเภา สิชล
13. วัดดอนใคร 18 27 151 61 กลาย ท่าศาลา
14. วัดหญ้าปล้อง 21 27 142 38 ดอนตะโก ท่าศาลา
15. วัดจันทาราม 10 32 113 0 ตลิ่งชัน ท่าศาลา
16. วัดเทวดาราม 17 10 73 78 ท่าขึ้น ท่าศาลา
17. ปทุมานุกูล 46 93 962 0 ท่าศาลา ท่าศาลา
18. ชุมชนใหม่ 18 26 113 45 ไทยบุรี ท่าศาลา
19. วัดสระประดิษฐ์ 21 79 273 0 โพธิ์ทอง ท่าศาลา
20. วัดยางทอง 13 38 121 0 โมคลาน ท่าศาลา
21. บ้านอินทนิน 11 17 121 0 สระแก้ว ท่าศาลา
22. บ้านทุ่งชน 18 34 146 70 หัวตะพาน ท่าศาลา
23. บ้านปากลง 19 27 170 56 กรุงชิง นบพิตำ
24. วัดคงคา 16 31 199 0 กะหรอ นบพิตำ
25. บ้านโรงเหล็ก 27 14 407 56 นบพิตำ นบพิตำ
26. เคียงศิริ 19 40 152 54 นาเหรง นบพิตำ
27. บ้านวังลุง 20 34 122 45 ทอนหงส์ พรหมคีรี
28. วัดนากัน 14 0 64 17 นาเรียง พรหมคีรี
29. วัดเขาขุนพนม 31 62 403 66 บ้านเกาะ พรหมคีรี
30. วัดพรหมโลก 18 5 149 38 พรหมโลก พรหมคีรี
31. วัดโทเอก 13 10 94 46 อินคีรี พรหมคีรี