โรงเรียนแกนนำโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 17 โรง

จาก PNST4Infor

แสดงรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2562

ที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนครู(คน) จำนวนนักเรียนอนุบาล (อ.2-3) ประถมศึกษา (ป.1-6) มัธยมศึกษา (ม.1-3) เครือข่าย sponser
1. วัดเขา (วันครู2501) 21 18 379 0 ขนอม OBEC
2. วัดเจดีย์หลวง 8 24 78 0 ขนอม OBEC
3. บ้านเขาฝ้าย 17 0 347 0 สิชล 1 OBEC
4. ชุมชนวัดปัณณาราม 9 10 87 0 สิชล 1 OBEC
5. วัดขรัวช่วย 23 13 217 76 สิชล 2 CPALL
6. วัดชนสังขรณพิจิตร 15 61 92 25 สิชล 2 CPALL
7. บ้านพังปริง 14 10 109 44 ท่าศาลา 1 SCB
8. บ้านทุ่งชน 17 40 147 69 ท่าศาลา 3 BBL
9. วัดหญ้าปล้อง 14 38 125 27 ท่าศาลา 3 OBEC
10. วัดโทเอก 14 9 88 49 พรหมคีรี SCB
11. บ้านคลองแคว 18 22 113 62 พรหมคีรี CPALL
12. บ้านวังลุง 18 40 120 54 พรหมคีรี TRUE
13. วัดคงคา 18 26 225 0 นบพิตำ TRUE
14. วัดนาเหรง 11 18 171 0 นบพิตำ TRUE
15. บ้านโรงเหล็ก 27 7 427 55 นบพิตำ TRUE
16. วัดโคกเหล็ก 10 33 108 0 ท่าศาลา 3 OBEC
17. วัดชัยธารามประดิษฐ์ 17 19 102 0 ท่าศาลา 3 OBEC
18. วัดธารน้ำฉา 9 19 64 0 สิชล 2 OBEC
19. วัดประทุมทายการาม 82 51 1,502 0 สิชล 1 OBEC